homeover het npicontactcolofon

logokwaliteitszorg

Bewaken en toetsen van kwaliteit

Patiëntenzorg centraal

Binnen het NPI staat de zorg voor patiënten centraal. De kwaliteitszorg betreft alle activiteiten rond het toetsen en bewaken van de besluitvorming en diagnostiek van (iedere individuele) psychoanalytische behandeling. Deze voortdurende toetsing wordt binnen het NPI bereikt door een compact en toegankelijk kwaliteitssysteem. Dit systeem voor kwaliteitsbewaking van het primaire proces (intake en indicatie, behandeling, nazorg/evaluatie) maakt onderdeel uit van het totale kwaliteitssysteem van het NPI.

Toetsing en bewaking behandelproces

We bereiken de voortdurende toetsing en bewaking van de kwaliteit van de behandelingen door alle aanmeldingen (via intake en indicatiestelling) en behandelingen gestandaardiseerd te registreren binnen een patiëntenvolgsysteem. De voortgang van alle behandelingen wordt eveneens gestandaardiseerd gevolgd door middel van een geprotocolleerd evaluatiesysteem waarbij aan patiënten vragenlijsten worden voorgelegd. Eens per jaar komen alle lopende behandelingen van NPI-patiënten in speciale voortgangsbesprekingen aan de orde.

Kenniscentrum Psychoanalytische Behandelingen

Het NPI is lid van het Landelijk Netwerk Kenniscentra GGZ en voldoet daarmee aan criteria zoals opgesteld voor een kenniscentrum door het Trimbos-Instituut ism GGZ-Nederland, ZonMw (Programma Geestkracht) en reeds bestaande kenniscentra.
Een aantal eisen dat gesteld is aan kenniscentra: hoogwaardige deskundigheid, specifieke deskundigheid, samenwerking met één of meer wetenschappelijke onderzoeksinstituten, bereid en in staat zijn bij te dragen aan scholing op betreffende terrein, goed inzicht in (inter)nationale ontwikkelingen, samenwerkingsnetwerk van kennisaanbieders, goede samenwerkingsrelatie met vertegenwoordigers betreffende doelgroepen.


Patiënten geven NPI een 8,1

Patiënten in de periode januari 2004 tot en met oktober 2006 hebben de vragenlijst Cliëntwaardering GGZ (Trimbos Instituut & GGZ nederland) ingevuld. Het NPI krijgt van zijn patiënten een 8,1 als rapportcijfer, terwijl het gemiddelde in de Nederlands ambulante GGZ 7, 5 bedraagt.
Ander belangwekkende bevindingen zijn dat 90% (76% Nederlands gemiddelde) van de patiënten aangeeft door de behandeling meer greep te hebben gekregen op hun problemen of klachten, 74% (69% Nederlands gemiddelde) vindt dat er door de behandeling voldoende vooruitgang is geboekt en 83% (73% Nederlands gemiddelde) kan beter met situaties en mensen omgaan waar men eerder problemen mee had.

95% van onze patiënten zou het NPI bij anderen aanraden. Wij zijn erg blij met de waardering voor onze zorgverlening die uit deze cijfers spreekt. Naast deze mooie cijfers zijn er ook een paar punten waar patiënten aangeven dat onze kwaliteit kan verbeteren; met name speelt dit in de voorlichting. Daarnaast is er door patiënten aangegeven dat het veel tijd kost voordat de eigenlijke behandeling start. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toepassing van het indicatieprotocol waarin de noodzakelijke onderzoeken beschreven zijn. Een efficiënte planning van deze onderzoeksactivi-teiten heeft daarbij onze aandacht.

Het systematisch vragen van de bevindingen van patiënten is daarmee voor ons een nuttig instrument gebleken om te horen wat goed gaat en waar het beter kan. We zullen dan ook doorgaan met het gebruik van de vragenlijst Cliëntenwaardering om daarmee onze behandelingen en service op een steeds hoger peil te brengen.

De volledige rapportage is te downloaden (word) ……

 

aanmelden nieuwsbrief

 

Home | Psychoanalyse nu | Opleiding | Onderzoek | Kwaliteitszorg | Verwijzers | Agenda | Boeken en artikelen | Linksnaar boven