homeover het npicontactcolofon

logo

De NPI-Patiƫntenraad

De Patiëntenraad

De Patiëntenraad is het medezeggenschapsorgaan voor alle (ex)cliënten die in behandeling zijn bij aan het NPI verbonden therapeuten. Een deel van de taken ligt formeel vast in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het NPI streeft ernaar om een klantgerichte organisatie te zijn en stelt daarom de inbreng van de Patiëntenraad zeer op prijs.

De belangrijkste informatie over doelstelling, samenstelling en bevoegdheden wordt hieronder genoemd.

De volledige tekst 'Samenwerkingsovereenkomst patiëntenraad zorgaanbieder Nederlands Psychoanalytisch Instituut' alsmede het Huishoudelijk Reglement van de patiëntenraad zijn op te vragen via [email protected]

Doelstelling

Het doel van de patiëntenraad is het, binnen het kader van de doelstellingen van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut, behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De patiëntenraad bevordert naar vermogen de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging door cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken in de eigen behandelomgeving, op de verschillende niveaus binnen de instelling.

Samenstelling

De patiëntenraad bestaat uit minimaal drie leden.

Lid van de patiëntenraad kunnen worden:

 • cliënten van de instelling van zestien jaar of ouder
 • ex-cliënten van de instelling van zestien jaar of ouder
 • ouders/vertegenwoordigers van cliënten van de instelling die de leeftijd van zestien jaar nog niet bereikt hebben
 • anderen op voordracht van de patiëntenraad

De leden van de patiëntenraad worden (voor een periode van vier jaar) benoemd door rechtstreekse verkiezingen of door coöptatie.

Bevoegdheden van de raad

Gewoon adviesrecht inzake

 • een wijziging van de doelstelling of grondslag
 • het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling
 • de gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing
 • een belangrijke wijziging in de organisatie
 • een belangrijke inkrimping, uitbreiding of een andere wijziging van de werkzaamheden
 • het benoemen, ontstaan, dan wel schorsen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling
 • de begroting en de jaarrekening
 • het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van de zorgverlening aan cliënten

Verzwaard adviesrecht inzake

 • het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, gezondheid of hygiëne
 • de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg
 • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten
 • het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten
 • de wijziging van de regeling voor de patiëntenraad, inclusief het toekennen of intrekken van bovenwettelijke bevoegdheden
 • de vaststelling of wijziging van voor cliënten geldende regelingen

Ongevraagd advies

De patiëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder (i.c. het NPI) ongevraagd een, bij voorkeur schriftelijk, advies te geven inzake de onder het gewone adviesrecht en verzwaard adviesrecht genoemde punten en andere onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Naast het uitvoeren van de wettelijke taken wil de Patiëntenraad graag een cliëntennetwerk ontwikkelen. Via dit netwerk kunnen cliënten in psychoanalyse of in psychoanalytische psychotherapie contact met de CR en met elkaar hebben. Sinds kort is het mogelijk via een forum met elkaar van gedachten te wisselen. Op deze manier kunnen cliënten al dan niet anoniem informatie uitwisselen, ervaringen met elkaar delen en hun mening geven over onderwerpen die hen als cliënten aangaan.

De Patiëntenraad vergadert zo'n 3 à 4 keer per jaar. Reiskosten worden vergoed.

Wilt u meer weten over het werk van de Patiëntenraad, wilt u zaken onder de aandacht brengen of hebt u belanstelling voor de activiteiten van de PR, dan kunt u voor nadere informatie opnemen via [email protected] of schriftelijk: Postbus 75377, 1070 AJ Amsterdam

foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven