homeover het npicontactcolofon

logoKinderen en jeugd

Indicatie

Stap 3 op weg naar behandeling

Voor uw kind in behandeling kan komen, doorloopt u drie fasen: aanmelding, intake en indicatie. Wat houdt de derde en laatste stap in: indicatie?

Doel is om een grondig inzicht te krijgen in de aard van de klachten en dan te kiezen voor de meest geschikte behandeling, buiten of binnen het NPI. Behalve het indicatieonderzoek vindt een afrondend adviesgesprek plaats in de indicatiefase, met ouders en kind, eventueel afzonderlijk, of adolescent. Het advies zelf komt tot stand na een indicatiebespreking waarin NPI-therapeuten zich over de gegevens uit het indicatieonderzoek hebben gebogen. Bij deze bespreking bent u niet aanwezig. Het advies kan hetzij alsnog doorverwijzing betekenen, hetzij een bepaalde vorm van psychoanalytische behandeling behelzen.

Indicatieonderzoek

Het indicatieonderzoek bestaat uit twee of drie onderzoeksgesprekken tussen de therapeut die het intakegesprek heeft gehad met de ouders en twee of drie spelcontacten en/of gesprekken van 45 minuten met het kind of de adolescent. Het kind en de adolescent krijgen verder een psychologisch testonderzoek. Dit bestaat uit een korte intelligentietest en diverse tests om inzicht te krijgen in de emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheid.

Indicatiebespreking

Een team van therapeuten bespreekt alle gegevens van kind en ouders die uit de intakegesprekken naar voren zijn gekomen. Daarna wordt een advies geformuleerd. Bij deze bespreking zijn de ouders en het kind of de adolescent niet aanwezig.
Globaal zijn er drie uitkomsten mogelijk:

  • Na onderzoek blijkt behandeling in NPI-kader alsnog niet nodig of mogelijk. Er wordt dan bemiddeld bij verwijzing naar een geschiktere vorm van behandeling.
  • Het indicatieonderzoek wijst uit dat behandeling aanbevolen is, maar niet in NPI-kader. Wij helpen dan bij de verwijzing naar een behandelaar.
  • Een behandeling in NPI-kader wordt aanbevolen. Dit kan een psychoanalyse zijn, een ontwikkelingstherapie (MBKT) of een psychoanalytische psychotherapie. Bij de meeste kinderbehandelingen wordt ook ouderbegeleiding geadviseerd, uit te voeren door een andere therapeut dan degene die het kind of de adolescent behandelt.

Indicatie-adviesgesprek

Als het kind jonger is dan 12 jaar wordt het advies eerst met de ouders besproken, omdat zij de beslissing nemen over de behandeling. De therapeut vertelt vervolgens het kind over de voorgenomen behandeling op een manier die past bij zijn of haar bevattings- vermogen. Vanaf 12 jaar beslist het kind. Ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar hebben het recht om mee te beslissen over het behandeltraject. In dat geval vinden advies- gesprekken met zowel ouders als kind plaats. Vanaf 16 jaar beslist de adolescent zelf of hij of zij aan een behandeling wil beginnen.

Als ouders en kind of adolescent akkoord gaan met het advies, zoeken we een behandelplaats in de regio waar het kind of de adolescent woont of bij het NPI in Amsterdam of Utrecht.
U kunt daarbij uw voorkeur uitspreken. Tussen het adviesgesprek en de start van de behandeling kan enige tijd zitten. Mocht het in de tussenliggende periode nodig zijn om een therapeut te spreken, dan is de stafmedewerker uit de indicatiefase uw contactpersoon.

Wachttijd en duur

  • De totale duur van de indicatiefase (van eerste gesprek van het indicatieonderzoek tot en met het indicatie-adviesgesprek) is onder meer afhankelijk van de beschikbare capaciteit voor het uitwerken van het indicatieonderzoek en kan variëren.
  • De duur van de onderzoeksgesprekken varieert van ongeveer drie kwartier tot anderhalf uur.
  • Het psychologisch testonderzoek duurt twee tot drie uur.
  • Een adviesgesprek kost ongeveer een half uur.
foto
Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven