homeover het npicontactcolofon

logoBehandelfase

Rechten van patiënten

Privacy

Het Npi waarborgt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten. De verschillende regelingen hiervoor liggen ter inzage in de vestigingen Amsterdam en Utrecht. Op aanvraag en tegen betaling kunnen wij ze u toezenden. Het gaat om de gegevensvastlegging in het dossier, de inrichting van de patiëntenadministratie en de registratie. Alleen die medewerkers die rechtstreeks bij de hulpverlening betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Allen hebben een geheimhoudingsplicht. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt met toestemming van de patiënt.
Een aantal persoonsgegevens wordt verzameld in een registratiesysteem voor doeleinden binnen en buiten het Npi. De beschikbaarstelling is gebonden aan de regels van het privacyreglement. Het dossier wordt na afsluiting van het onderzoek of de behandeling vijftien jaar bewaard. Administratieve en registratiegegevens worden vijftien jaar na het onderzoek of behandeling vernietigd. Als patiënt kunt u het Npi verzoeken om de gegevens eerder te vernietigen.

Inzage- en correctierecht

U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien. U kunt ook vragen om correctie van gegevens als deze feitelijk onjuist of niet ter zake doende zijn. Inzage in het dossier kunt u aanvragen door een brief te sturen aan de raad van bestuur van het Npi. Tijdens inzage kunt u eventuele wensen ter correctie kenbaar maken.

Klachten

Zowel in de intake- en indicatiefase of tijdens de behandeling kunnen moeilijkheden ontstaan. Het kan gaan om onvolkomenheden in de zorg of onvrede over de hulpverlening die u ervaart. Als het niet mogelijk is om dit met uw behandelaar te bespreken en op te lossen, kunt u verschillende wegen bewandelen. U kunt zich wenden tot de patiëntenvertrouwenspersoon, tot de raad van bestuur, de Cliëntenraad, de onafhankelijke klachtencommissie van het instituut of uw klacht buiten het instituut neerleggen.
De verschillende mogelijkheden zijn beschreven in de brochure ‘Klachten over uw behandeling’ Deze brochure is in de vestigingen Amsterdam en Utrecht verkrijgbaar en kan op aanvraag worden toegestuurd.

Home | Psychoanalyse | Psychoanalytische psychotherapie | Groepstherapie | Volwassenen | Kinderen & jeugd | Migranten | Behandelfase |naar boven